Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Defro R. Dziubeła spółka komandytowa siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej 103 A, 26-067 Strawczyn, tel. 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl, NIP 9591968493, Regon 363378898, KRS 0000620901 dalej zwana DEFRO lub Usługodawcą wprowadza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki tych usług oraz wymagania techniczne.

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1.1.     Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.);

1.2.     adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

1.3.     informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do proponowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zaleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

1.4.     system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.);

1.5.     świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

1.6.     środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumienia się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi a w szczególności pocztą elektroniczną;

1.7.     usługodawca – DEFRO;

 1. Usługi drogą elektroniczną świadczone są przez DEFRO pod adresem: www.defro.pl.
 2. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną, w szczególności:

3.1.     newsletter

3.2.     formularz kontaktowy

3.3.     formularz opinii

 1. Usługa newsletter - polega na nieodpłatnym dostarczaniu wiadomości elektronicznych z informacjami o najnowszych produktach związanych z tematyką działania Usługodawcy, zawierające informacje o charakterze promocyjnym i handlowym. Do zamówienia informacji promocyjnej i handlowej dochodzi wówczas, gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie w systemie informatycznym Usługodawcy przez Usługobiorcę adresu e-mail. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od DEFRO informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi newsletter. Do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie, gdy Usługobiorca dokona aktywacji usługi poprzez naciśnięcie stosownego linku, jaki zostanie przesłany do niego na wskazany adres elektroniczny. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu powinien nacisnąć link oznaczony jako „defro.pl/newsletter_wypisz.html” dołączany do każdej przesyłanej do niego wiadomości newsletter. Wypisanie następuje poprzez potwierdzenie przez wpisanie adresu elektronicznego i naciśnięcie przycisku „ZREZYGNUJ”. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa formularz kontaktowy – polega na kierowaniu do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości i pytań dotyczących tematyki związanej ściśle z działalnością DEFRO. Wysłanie wiadomości możliwe jest dopiero po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego obsługi poprzez podanie imienia i jednego ze sposobów, za pośrednictwem którego Usługobiorca chce, aby się z nim skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi– numeru telefonu lub adresu e-mail. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Udzielenie odpowiedzi jest nieodpłatne.
 3. Usługa opinia – polega na umożliwieniu Usługobiorcy przesłania do Usługodawcy indywidualnych opinii o jakości świadczonych usług i oferowanych towarach.  Wysłanie opinii możliwe jest po podaniu przez Usługobiorcę w formularzu treści opinii. Jeżeli Usługobiorca chce, aby DEFRO skontaktowało się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zamieszczonej opinii powinien zamieścić informację o numerze telefonu lub adresu e-mail, za pośrednictwem którego ma nastąpić nawiązanie kontaktu. Usługobiorca może zamieścić dodatkowe dane w opinii, jak np. zdjęcie produktu, swoje imię, nazwisko. Podanie tych danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w związku i na potrzeby związane z uzyskaniem szczegółowej opinii lub na nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą. Zamieszczanie opinii i odpowiadanie na przesłane opinie jest nieodpłatne.
 4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do przestrzegania którego Usługobiorca zobowiązuje się.
 5. Korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka: zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie powodującego szkody, atakami hakerskimi. Zalecane jest posiadania przez Usługobiorcę np. programu antywirusowego lub podjęcie innych działań w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takich i innych niepożądanych zdarzeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne będące następstwem wadliwego funkcjonowania sprzętu, jaki posiada Usługobiorca, a także za brak odpowiednich parametrów umożliwiających odbiór danych. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za ryzyko jakie związane jest z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a tym samym za szkodę nie będącą następstwem jego winy albo zaniedbania, a także szkodę wyrządzoną w następstwie działania Usługobiorcy lub osób trzecich.   
 6. Wymagania techniczne: komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu z przeglądarką internetową, dostęp do poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Korzystając ze strony internetowej i usług Usługobiorca zobowiązany jest do niewykorzystywania ich w sposób niezgodny z prawem, do nienaruszania drób osobistych, praw autorskich Usługodawcy, a także osób trzecich. Usługobiorca nie ma obowiązku weryfikowania przekazywanych, udostępnianych treści wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a w przypadku, gdy pozyska informację wskazującą na uzasadnione podejrzenie zaistnienie czynu zabronionego lub bezprawnego lub o działalności z tego typu zachowaniami związanymi, może usunąć taką treść, a także zawiesić dostęp Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, które mogą powodować czasowe utrudnienia w dostępie do usług. Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze od Usługodawcy.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania tych danych w tajemnicy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.
 9. Reklamacje związane z nieodpłatnych świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@defro.pl , ze wskazanie opisu zaistniałego problemu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, w terminie tym udziela się Usługobiorcy odpowiedzi.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Látogatói oldal: 2047876 , ma: 0 , tegnap: 10 , Elérhető: 0